چگونه می توانیم از اعتبارمالی صادرکننده چک های جدید ( صیادی ) مطلع شویم و تا حدودی خیالمان از پرداخت وجه چک راحت شود ؟

ابتدا وارد وبسایت بانک مرکزی به آدرس https://www.cbi.ir