دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

مجازات خیانت در امانت کارت بانکی

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول