فک پلاک خودرو

مواردی پیش می آید که ، شما خودرویی را به شخصی می فروشید و تحویل