دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

فک پلاک خودرو

مواردی پیش می آید که ، شما خودرویی را به شخصی می فروشید و تحویل

خسارات وارده بر خودرو های گرانقیمت ( نامتعارف ) چگونه جبران می شود ؟؟

بر اساس تبصره4 ماده 9 قانون قانون بیمه اجباری خسارات واردشده