نکات مهم در خرید ملک

پلاک ثبتی و آدرس دقیق ملک در مبایعه نامه و سایر قرارداهای نقل و انتقال قید شود .