برخورد مامورین و ضابطین قضایی

رفتار مامورین نیروی انتظامی، سد معبر، گشت ارشاد و …