دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

جرم بودن پیش فروش ساختمان با سند عادی :

قانونگذار برای پیش فروشنده و بنگاه املاکی که در دفتر او ، سند عادی