ماهیت سکه ، الماس و....در بازی های موبایلی

کاربر ، هرچه الماس ها و سکه های  بیشتر داشته باشد می تواند قدرت