دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

اگر ملکی را خریداری نموده اید که به اصطلاح روی آن وام است

با وجود اینکه سند ملک در رهن بانک است ، می توانید از فروشنده بخواهید

باطل کردن سند رسمی

ابطال و اصلاح سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه