مسولیت پرستاران در امور حرفه ای:

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن