امکان تجدید بنا یا بازسازی ساختمان، علیرغم مخالفت برخی از مالکین :

بر اساس ماده 13 قانون تملک آپارتمانها « در صورتی که به تشخیص