دادپُرس ؛ کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

امکان تجدید بنا یا بازسازی ساختمان، علیرغم مخالفت برخی از مالکین :

بر اساس ماده 13 قانون تملک آپارتمانها « در صورتی که به تشخیص

امکان سنجی حقوقی ، طرح دعوای « وضع ید » در اموال مشاع

مال مشاع ، مالی است که دو یا چند نفر به عنوان شریک مالک مال