تکلیف مدیران ، در بیمه آتش سوزی ساختمان :

بر اساس ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها