مجازات تهديد به قتل، ضررهاي جسمي ، مالی و افشای سر

مطابق با ماده ٦٦٩ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات «هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضرر هاي نفسي يا شرفي