خرید و فروش خودرو

علیرغم اصرار غیر قانونی نیروی انتظامی مبنی بر رسمی