مزاحمت از طریق تلفن ، پیامک یا سایر پیام رسان ها :

مزاحمان تلفنی و پیامکی به یک ماه تا شش ماه حبس محکوم می شوند .