دادخواست اذن یا اجازه ازدواج توسط دختر باکره از دادگاه :

اگر دختر باکره بخواهد ازدواج کند و پدر و یا جد پدری او