جزای مرتکبین اختلاس از نظر قانونی

اختلاس جرمی است که مرتکبین آن کارمندان دولت، سازمانها و نهادهای دولتی هستند.