علیزاده طباطبایی وکالت ، پرونده قتل نجفی شهردار سابق را برعهده گرفت

علیزاده طباطبایی وکالت ، پرونده قتل نجفی شهردار سابق را برعهده گرفت